نرم افزار آنالیز و مدیریت بازرسی مبتنی بر ریسک کارستان

هدف ازبازرسی مبتنی برریسک (RBI) کسب اطمینان ازعملکرد تجهیزجهت ارائه سرویس مطلوب می باشد.دسترسی به سطح اطمینان بالامستلزم بهینه سازی پارامترهای مختلف مانند:زمان بازرسی، نوع بازرسی وبرنامه نگهداری تعمیرات است.فقدان یک استراتژی سیستماتیک جهت برنامه ریزی فرآیندهای بازرسی ازیک سوموجب افزایش هزینه های بازرسی واز سوی دیگر موجب افزایش هزینه های نت بواسطه افزایش خرابی تجهیزات میگردد.
انجام محاسبات مبتنی بر ریسک (RBI) به دلیل گسترده بودن طیف تجهیزات صنعتی، مدیریت اطلاعات و داده های بازرسی، تنوع مکانیزمهای خرابی،بسیار پیچیده وزمان گیر است. لذاطراحی وپیاده سازی سیستمی مکانیزه جهت انجام کلیه محاسبات مرتبط با RBI امری ضروری به نظرمیرسد.

نرم افزارآنالیزومدیریت بازرسی مبتنی برریسک کارستان
نرم افزارRBI کارستان براساس آخرین نسخه استاندارد(۲۰۱۶) API 580 وAPI 581 طراحی وپیاده شده است. این نرم افزار براساس دستورالعمل استاندارد ASME PCC 2017 فرآیندهای اجرائی RBI رامکانیزه نموده است.

قابلیتهاوامکانات سامانه جامع بازرسی مبتنی برریسک کارستان

۱ – مدیریت دسته بندی ریسک
 تعیین اندازه بازه ریسک در حوزه مالی
 تعیین اندازه بازه ریسک در حوزه محیطی
 تعیین اندازه بازه ریسک برای احتمال خرابی

۲- محاسبه فاکتور مدیریت سازمان
 تعیین فاکتور مدیریت سازمان بصورت میانگین
تعیین فاکتور مدیریت سازمان در بازه ۱ تا ۱۰۰۰
 تعیین فاکتور مدیریت سازمان با پاسگویی به ۱۳ دسته سوال تعیین شده در استاندارد API 581

۳- مدیریت ایجاد ساختار سلسله مراتبی تحهیزات
ایجاد ساختار سلسله تجهیزات مبتنی بر استاندارد PCC 2016
ایجاد ساختار سلسله مراتبی تجهیزات مطابق با ساختار جاری سازمان.
 امکان حذف، ویرایش و اضافه کردن سیستم، زیر سیستم، کامپوننت وتجهیز.
شناسائی خودکار کامپوننتهای مرتبط با هر تجهیز.
لیست تجهیزات و کامپوننت های
کمپرسور
 مبدل حرارتی
لوله
 پمپ
تانک
 Vessel/FinFan
شیرهای فشار شکن

۴- مدیریت محاسبه ریسک بصورت کیفی:
 محاسبه ریسک بصورت کیفی برای هر یک از کامپوننت های تعریف شده در ساختار درختی
تعیین مکانیزمهای خرابی بصورت کاملا پویا و مطابق با نظر کاربر برای پروژه های مختلف
اندازه گیری میزان ریسک براساس روشهای مختلف تعیین شده توسط کاربر
 تعیین سطح ریسک براساس تجمیع میزان ریسک به ازای مقدار ریسک محاسبه شده برای مکانیزمهای خرابی مختلف.

۵- مدیریت محاسبه ریسک بصورت کمی

۵-۱ – محاسبه احتمال خرابی
محاسبه احتمال خرابی ناشی از ۲۱ عامل خرابی بصورت منفرد یا تجمعی.
شناسایی هوشمند مکانیزمهای خرابی کامپوننتهای مختلف
شناسایی هوشمند مکانیزمهای خرابی کامپوننت براساس شرایط فرآیندی مانند: دما، فشار، سیال موجود در کامپوننت، متریال سازنده کامپوننت و …
محاسبه احتمال خرابی براساس فاکتور فرکانس عمومی ازکار افتادگی ( GFF)
محاسبه احتماال خرابی براساس تابع احتمال وایبل

۵-۲ – محاسبه پیامدهای مالی
محاسبه هزینه خرابی تجهیز.
محاسبه هزینه پیرامون تجهیز خراب شده.
محاسبه هزینه¬های مرتبط با توقف و افت تولید.
محاسبه هزینه¬های ناشی آسیب های جانی.
محاسبه هزینه پاکسازی محیط پیرامون تجهیز خراب شده.
محاسبه پیامدهای مالی بصورت تجمعی.
۵-۳- محاسبه پیامدهای محیطی
ارزیابی پیامد محیطی اشتعال زائی.
ارزیابی پیامد محیطی آسیب های جانی بواسطه آتش سوزی.
ارزیابی پیامد محیطی آسیب های جانی بواسطه انتشار گازهای سمی
ارزیابی پیامد محیطی آسیب های جانی بواسطه انتشار گازهای غیر سمی و غیر قابل اشتعال.
محاسبه کل پیامدهای محیطی.
۶- مدیریت ارزیابی ریسک
محاسبه تاریخ هدف جهت انجام بازرسی.
محاسبه ریسک برای مکانیزمهای خرابی مختلف در تاریخ هدف.
محاسبه تعداد و نوع اثربخشی بازرسی برای هریک از مکانیزمهای خرابی محاسبه شده بصورت مجزا.
محاسبه ریسک در تاریخ برنامه ریزی شده برای بازرسی با در نظر گرفتن تعداد و نوع بازرسی محاسبه شده.
تعیین پارامترهای مختلف برای ایجاد ماتریس ریسک بصورت متعادل و غیرمتعادل.
 تعیین سطح ریسک کامپوننت در حوزه محیطی و مالی مطابق با ماتریس ریسک.
رسم نمودار برنامه بازرسی و نمایش دقیق زمانهای مختلف مرتبط با بازرسی.
ارائه برنامه بازرسی
 شناسایی تعداد بازرسی و تعیین سطح قابلیت اثرگذاری بازرسی .
 محاسبه ماتریس ریسک در دو حوزه پیامدهای مالی و محیطی.

سایر امکانات نرم افزار RBI کارستان:
ارزیابی پیامد خرابی براساس کلیه گازهای مرجع طبق استاندارد API 581
ارزیابی پیامد خرابی در سطح ۱
داشبورد مدیریتی
امکان تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت به پروژه های RBI تعریف شده.
یکپارچه بودن بانک اطلاعات RBI کارستان با سامانه CMMS کارستان.
 مدیریت حالتهای خرابی و پیاده سازی روش FMEA با استفاده از ریسک محاسبه شده برای کامپوننتهای مختلف.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI