صفحه اصلی

محصولات

کارستان

پیشگیری از خرابی­ها، شناسایی و اصلاح به موقع آن­ها، در صنایع مختلف، از اهمیت قابل توجه­ای برخوردار است. مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل مجموعه­ای از فعالیت­های فنی، اجرائی، اداری و مدیریتی است که در طول چرخه عمر تجهیزات با هدف نگهداری تجهیز در وضعیت عملکردی مورد انتظار یا برگرداندن تجهیز خراب شده به حالت مطلوب می­باشد. نقش و جایگاه فرآیند مدیریت نگهداری و تعمیرات در یک سازمان ایجاب می­نماید که در جهت افزایش اثربخشی اجرای این مدیریت، همواره چارچوبی جهت برنامه ریزی، کنترل، پشتیبانی و بهبود مستمر مد نظر قرار داشته باشد.

پروژه های اخیر

کارستان

آخرین

اخبار

آخرین

مقالات


برخی از مشتریان

کارستان

مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول EAM
مشاهده محصول RBI