مدیریت دارایی                                                                                                                                                                             دانلود کاتالوگ

مدیریت دارایی، یک سامانه نرم افزاری یکپارچه، ابزار و روش حاکمیتی و کنترل، رویه برنامه ریزی، متدولوژی تصمیم گیری و یک فرآیند کسب کار جدید برای مدیریت دارایی های سازمان در طول چرخه حیات دارایی است.

طبق تعریف PAS 55 ، مدیریت دارایی عبارت است از: “فعالیت ها و عملکردهای منظم و هماهنگ که از طریق آنها سازمان می تواند دارایی­ ها و عملکرد مرتبط با آنها مانند ریسک­ ها و مخارج را در طول دوره حیات دارایی به منظور دستیابی به برنامه استراتژیک سازمانی خود مدیریت کند.”

طبق تعریفISO 55000  مدیریت دارایی را “فعالیت تحقق ارزش دارایی” تعریف می­شود.

سامانه جامع مدیریت دارایی فیزیکی کارستان (Karestan Enterprise Physical Asset Management System) یک سامانه نرم افزاری کاربردی می ­باشد که ضمن مدیریت بهینه نگهداشت دارایی ­های فیزیکی،  قابلیت­ های فراوانی در جهت پایش و بهبود مستمر فرآیندهای مدیریت دارایی­ ها را ارائه می­ کند. این سامانه نرم افزاری از شش زیر سامانه بترتیب ذیل تشکیل شده است:

  • سامانه جامع مدیریت نگهداری تعمیرات (CMMS)
  • سامانه جامع مدیریت بازرسی فنی (CIMS)
  • سامانه جامع مدیریت بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI)
  • سامانه جامع مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
  • سامانه اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
  • سامانه کنترل مستندات

از آنجایی که هدف از استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی بهینه سازی هزینه­ ها و ریسک­ های مرتبط با دارایی در طول چرخه حیات آن است، لذا کلیه سامانه ­های فوق به نحوی طراحی و پیاده سازی شده­ اند که با به اشتراک گذاری داده­ ها، سهم مشخصی در بهینه سازی هزینه­ ها و ریسک­ های دارایی ایفا نمایند.

 

فرآیند استقرار سامانه مدیریت دارایی فیزیکی کارستان

جهت استقرار سامانه مدیریت دارایی کارستان ابتدا اسناد بالادستی سازمان مانند برنامه ریزی استراتژیک مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی سند برنامه ریزی استراتژیک مشخص می­شود که اولویت ها و اهداف سازمان در چه جهاتی تدوین شده ­اند. با مشخص شدن اهداف کلان سازمان، ساختار هریک از زیرسامانه های کارستان به نحوی تدوین می­شوند که سازمان را در نیل به اهداف استراتژیک یاری نماید.

در جهت بهبود فرآیندهای مدیریت دارایی­ های سازمان، بسته نرم افزاری کارستان طیف وسیعی از شاخص­ های عملکردی را محاسبه و ارائه می ­کند. با استفاده از نتایج شاخص­ های محاسبه شده، مدیران سطوح مختلف سازمان می توانند در هر لحظه میزان تحقق اهداف استراتژیک سازمان را مشخص و تعیین کنند که سهم هر مدیریت در نیل به اهداف استراتژیک به چه میزان بوده است.

آخرین

اخبار

برخی از مشتریان

کارستان

مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI