گواهی نامه های

کارستان

گواهینامه تست نفوذ سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات

حسن انجام کار سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری تعمیرات CMMS پتروشیمی کارون

حسن انجام کار جمع آوری اطلاعات سیستم مکانیزه نگهداری تعمیرات CMMS پتروشیمی کارون

حسن انجام کار سامانه مدیریت آرشیو فنی پتروشیمی کارون

حسن انجام کار جمع آوری و ورود اطلاعات اسنادآرشیوفنی به نرم افزار جامع پتروشیمی کارون

حسن انجام کار طراحی و تولید نرم افزارهای سیستم جامع MIS پتروشیمی کارون

حسن انجام کار توسعه سیستم و پشتیبانی از سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات  CMMS پتروشیمی کارون

مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI